+31 (0)341 455 075
Home

Algemene voorwaarden

van: Foppen Grafische Bedrijven B.V., handelend onder de naam Draagtassenstunter,
Nobelstraat 35, 3846 CE Harderwijk, Postbus 260, 3840 AG Harderwijk.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN.
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Foppen
Grafische Bedrijven B.V. handelend onder de naam Draagtassenstunter, hierna te noemen
Draagtassenstunter en een opdrachtgever, waarop Draagtassenstunter deze voorwaarden
van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk
is afgeweken.

ARTIKEL 2. PRIJSOPGAVE EN BEVESTIGING.
1. Alle begrotingen, aanbiedingen en prijsopgaven van Draagtassenstunter zijn vrijblijvend.
De door Draagtassenstunter gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij
anders aangegeven.
2. De opdrachtgever is gehouden de opdracht schriftelijk te bevestigen. Als opdrachtgever dit
verzuimt en Draagtassenstunter bevestigt de opdracht waartegen opdrachtgever binnen 8
dagen geen bezwaar maakt, dan geldt de inhoud van deze bevestiging.
3. Indien geen enkele bevestiging heeft plaatsgevonden en Draagtassenstunter heeft, met
toestemming van de opdrachtgever, reeds uitvoering of een begin van uitvoering gegeven
aan de opdracht, dan geldt de opdracht conform de offerte.
4. Overschrijding van offertes tot 20% van het totaalbedrag indien het verpakkingsmaterialen
betreft en tot 10% van het totaalbedrag indien het overige zaken betreft, worden als
begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet expliciet
door opdrachtgever te worden goedgekeurd.
5. De in een prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief BTW, transportkosten, porti en auteurscorrecties, tenzij anders vermeld.
6. De genoemde prijzen in onze webshop zijn onder voorbehoud van eventuele typ en zet fouten. Mochten er fouten geconstateerd worden, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en een vrijblijvend voorstel doen.

ARTIKEL 3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST.
1. Draagtassenstunter zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
Draagtassenstunter het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. In geval Draagtassenstunter bepaalde werkzaamheden door derden laat uitvoeren, is de
derde gerechtigd om geringe wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de opdracht,
om in samenhang met het aangebodene bijvoorbeeld met betrekking tot kleur, schaal en
materiaalkeuze, visueel tot een goed geheel te komen.
4. Draagtassenstunter bedingt deze Algemene Voorwaarden mede ten behoeve van al degenen, die Draagtassenstunter bij de uitvoering van een opdracht betrekt.
5. Levering geschiedt franco, voor risico van de koper, aan het adres van de koper, indien deze binnen een straal van 20 kilometer van de vestiging van Draagtassenstunter gevestigd is. In andere gevallen geschiedt het transport voor rekening en risico van de koper.

ARTIKEL 4. GEBREKEN; KLACHTTERMIJN.
1. Opdrachtgever dient de geleverde zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden op gebreken te controleren. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn afgeleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwaliteit overeenstemmen met het overeengekomene.
2. Indien een gebrek of tekortkoming wordt geconstateerd dient opdrachtgever dit binnen 8
dagen na levering schriftelijk aan Draagtassenstunter te melden.
3. Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert ontslaat hem dit niet van zijn verplichting tot
nakoming van de overeenkomst.

ARTIKEL 5. UITVOERINGSTERMIJN.
1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens Draagtassenstunter. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Draagtassenstunter
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL 6. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST.
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering
het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen
partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Draagtassenstunter
zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties heeft, zal Draagtassenstunter de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Draagtassenstunter daarbij aangeven
in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit
honorarium tot gevolg heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Draagtassenstunter geen meerkosten in rekening kunnen
brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan
Draagtassenstunter kunnen worden toegerekend.
5. Zonder schriftelijke toestemming van Draagtassenstunter mag opdrachtgever geen verandering in de ontwerpen aanbrengen tenzij dat in strijd is met de redelijkheid. Indien
opdrachtgever wijzigingen wenst, dient Draagtassenstunter als eerste in de gelegenheid
te worden gesteld om deze aan te brengen. De vergoeding hiervoor wordt gebaseerd op de
door Draagtassenstunter gehanteerde honorariumtarieven.

ARTIKEL 7. BEËINDIGING DOOR OPDRACHTGEVER.
Indien opdrachtgever een opdracht intrekt, heeft Draagtassenstunter recht op vergoeding van:
- alle door Draagtassenstunter gemaakte kosten (honoraria daaronder begrepen) tot het
moment van beëindiging van de opdracht.
- de door Draagtassenstunter in redelijkheid te verwachten winstmarge voor de betreffende
opdracht voor dit doel hier gefixeerd op 25% van het totale bedrag, excl. BTW, dat met de
opdracht gemoeid is.

ARTIKEL 8. BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT.
1. De vorderingen van Draagtassenstunter op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in
de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Draagtassenstunter omstandigheden
bekend worden, die Draagtassenstunter goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever
niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
- indien Draagtassenstunter de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd
heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende
is. In de genoemde gevallen is Draagtassenstunter bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Draagtassenstunter schadevergoeding te vorderen.
2. Draagtassenstunter kan een aanvaarde opdracht neerleggen, in welk geval zij het
Draagtassenstunter toekomende honorarium verbeurt, evenals het recht op vergoeding
van haar kosten, tenzij de werkzaamheden reeds verricht voor de opdrachtgever waarde
hebben.
3. Indien Draagtassenstunter echter aantoont, dat ingevolge bijzondere, van haar wil
onafhankelijke, omstandigheden of ingevolge bepaaldelijk aan te duiden gedragingen of
handelingen van de opdrachtgever van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij
de opdracht verder vervult, heeft zij recht op het honorarium voor de reeds verrichte arbeid
en vergoeding van reeds gemaakte onkosten.

ARTIKEL 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM.
1. Ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), werk- en
detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten,
litho’s, mallen en digitale informatie, alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde
exemplaren van een product, oefent Draagtassenstunter het haar toekomende
auteursrecht uit. Genoemde zaken en het daarop rustende auteursrecht blijven haar
eigendom, evenals het recht om van genoemde zaken gebruik te maken.
2. Draagtassenstunter garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen. Zij
wordt derhalve aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet en kan als auteursrechthebbende over het werk beschikken.
3. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de
Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom
beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn,
verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften
en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Draagtassenstunter voor de
aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële
als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
4. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden,
kunnen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en
Draagtassenstunter eindigt, voor zover zij aan Draagtassenstunter toebehoren en voor
overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen,
waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en recht op
rechten van intellectuele eigendom, de opdrachtgever aan Draagtassenstunter verschuldigd
is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het
geding zijn, zal Draagtassenstunter voor het inschakelen van de derden op verzoek van de
opdrachtgever met deze(n) overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk
is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
5. Draagtassenstunter is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te signeren.

ARTIKEL 10. INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.
1. Alle door Draagtassenstunter verstrekte stukken, zoals zowel voorlopige als definitieve,
(ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten,
films, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten, litho’s, mallen en digitale informatie etc.
zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever binnen het kader
van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van
Draagtassenstunter worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden
gebracht.
2. Indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan inbreuk op het auteursrecht en/of op
enig ander recht van intellectuele eigendom van Draagtassenstunter, zal opdrachtgever
aansprakelijk zijn voor alle door Draagtassenstunter geleden en te lijden schade, waaronder
gederfde winst.

ARTIKEL 11. HONORARIUM.
1. Projecttarieven zijn gebaseerd op uurtarieven en op projectkosten.
2. De hoogte van het uurtarief wordt bepaald door:
- de bedrijfskosten van Draagtassenstunter;
- de kosten van financiering en risico;
- de kennis en specialisatie van Draagtassenstunter ten aanzien van de opdracht;
- het commercieel belang van de opdrachten de eventueel daarmee verband houdende
vergoeding voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking;
3. Draagtassenstunter kan verschillende uurtariefsoorten hanteren;
- een tarief voor adviezen, besprekingen, strategie- en conceptontwikkeling, te noemen:
conceptontwikkeling/strategie-uurtarief;
- een tarief voor illustratie- en lay-out-werkzaamheden als uitwerking, werktekeningen,
tekst- en reprobegeleiding, wijzigingen in het ontwerp, correctie- en controlewerkzaamheden
en reizen etc., te noemen: uitwerkuurtarief.
4. De hoogte van het uurtarief wordt mede beïnvloed door een spoedeisend karakter van de
opdracht, wanneer door de opdrachtgever voorrang, overwerk, nacht- of weekendarbeid
wordt verlangd.
5. Onder bijkomende kosten worden verstaan: alle kosten voor materialen, hulpmiddelen en
uit de uitwerking van de opdracht voortvloeiende zaken, die niet behoren tot de normale
bedrijfskosten van Draagtassenstunter en die voor de opdrachtgever worden gemaakt.
6. Indien Draagtassenstunter door het niet, niet volledig of niet tijdig aanleveren van voor
de opdracht noodzakelijke gegevens of materialen of door een gewijzigde of foutieve
opdracht en/of briefing verplicht is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen
deze werkzaamheden apart worden gefactureerd.

ARTIKEL 12. LICENTIEVERGOEDING.
1. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig ander of
verder gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen
gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt slechts het eerste gebruik als
overeengekomen.
2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Draagtassenstunter
volledig nakomt, verkrijgt hij het exclusieve recht tot gebruik van het ontwerp wat betreft
openbaarmaking en verveelvoudiging, indien dit bij de opdracht is overeengekomen.
3. De vergoeding voor de licentie van verveelvoudiging van het ontwerp is in de honorering
van de opdracht begrepen met betrekking tot de in de overeenkomst vastgelegde eerste
bestemming en oplage.
4. Bij ander gebruik dan overeengekomen dient opnieuw een overeenkomst tot licentievergoeding tussen Draagtassenstunter en de opdrachtgever te worden gesloten.
5. Indien de opdrachtgever licentievergoeding(en) dient te voldoen, dienen, als
Draagtassenstunter daarom vraagt, opgaven door de opdrachtgever van geproduceerde
of verkochte eenheden vergezeld te gaan van een certificaat van een registeraccountant.

ARTIKEL 13. CONCURRENTIEBEDING.
1. Indien de opdrachtgever van Draagtassenstunter verlangt ook buiten de duur van
de omschreven opdrachtwerkzaamheden geen opdrachten te aanvaarden van met de
opdrachtgever concurrerende ondernemingen, zodat de opdrachtgever een exclusiviteit
van Draagtassenstunter binnen een branche opeist, heeft Draagtassenstunter recht op een
vergoeding.

ARTIKEL 14. VERANTWOORDELIJK- EN AANSPRAKELIJKHEID.
1. Draagtassenstunter en de opdrachtgever houden zich gedurende de werkzaamheden aan
de opdracht beschikbaar voor mondeling overleg, dat voor het uitvoeren van de opdracht
van belang is.
2. Draagtassenstunter en haar medewerkers verplichten zich tot geheimhouding van al
hetgeen hen uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd. Draagtassenstunter draagt
er zorg voor dat de ingeschakelde deskundigen en specialisten een verplichting tot
geheimhouding wordt opgelegd.
3. Indien opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bureaus wenst te
verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken bureaus op de hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever vrijwaart Draagtassenstunter voor alle in en buiten rechte optredende
gevolgen van het door de opdrachtgever openbaar gemaakte ontwerp.
5. Draagtassenstunter is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens, die de opdrachtgever gehouden is haar te verschaffen of verschaft heeft.
6. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van
Draagtassenstunter ontvangen zet-, druk- of andere proeven of prototypen zorgvuldig
op fouten en gebreken te onderzoeken en deze zo spoedig mogelijk gecorrigeerd of goedgekeurd aan Draagtassenstunter te retourneren.
7. Goedkeuring van de proeven of prototypen door de opdrachtgever geldt als erkenning dat
Draagtassenstunter de aan de proeven of prototypen voorafgegane werkzaamheden juist
heeft uitgevoerd.
8. Draagtassenstunter is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven of prototypen.
9. Draagtassenstunter ontvangt van de opdrachtgever kosteloos 10 tot 20 exemplaren van
het verveelvoudigde ontwerp. Van waardevolle stukken of uit zeer kleine oplagen ontvangt
Draagtassenstunter een toepasselijk aantal.
10. Als Draagtassenstunter voor de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht als handelingsbevoegd gemachtigde optreedt kan Draagtassenstunter hiervoor een vergoeding
verlangen.
11. Draagtassenstunter is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietging
van zaken, materialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm, die haar door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de zaken of gegevens grote waarde
bezitten, is de opdrachtgever gehouden deze te verzekeren. Indien Draagtassenstunter
voor opdrachtgever werkzaamheden op locatie uitvoert, dan wel uitgevoerd heeft,
vrijwaart opdrachtgever Draagtassenstunter, ook jegens derden voor schade van welke
aard dan ook en in de ruimste zin, met inbegrip van beschadiging, diefstal, verlies of
vernietiging van zaken, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde
van Draagtassenstunter.
12. De aansprakelijkheid van Draagtassenstunter voor eventuele vergoeding van schaden,
kosten en interesten uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot
een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat
tot het overeengekomen honorarium, met in ieder geval als maximum het voor het project
in kwestie overeengekomen honorarium. Deze beperking geldt niet indien er sprake is van
opzet of grove schuld van de zijde van Draagtassenstunter of van haar medewerkers.
13. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die
Draagtassenstunter aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde
Draagtassenstunter effectief vrijwaart. Draagtassenstunter zal al het mogelijke doen,
respectievelijke de opdrachtgever alle medewerking verlenen, die van haar gevergd kan
worden om in voorkomende gevallen een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de
betrokkene derde te verkrijgen. Het in dit lid bepaalde geldt slechts ten aanzien van
uitbesteding, die noodzakelijk uit de aard van de opdracht voortvloeit, zoals bij drukwerkopdrachten en advertentieplaatsingen.

ARTIKEL 15. AFWIJKINGEN.
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en/of produkt en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of oude model respectievelijk de zet-, druk- of andere
proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst
of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als
gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in
aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een
ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht
wijzigingen van geringe betekenis te zijn.
4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan
indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
- verpakkingsmaterialen: 20%;
- overige zaken: 10%.
Het meer of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

ARTIKEL 16. BETALING.
1. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
Betaling geschiedt:
- ofwel door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Draagtassenstunter;
- ofwel door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door Draagtassenstunter
aangewezen bankrekeningnummer t.n.v. Draagtassenstunter.
Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in gebreke. De opdrachtgever is
vanaf het moment van in gebreke zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of per gedeelte van een maand dat de vordering openstaat. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
2. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3. Draagtassenstunter is gerechtigd een aanbetaling te vorderen. Indien Draagtassenstunter
van deze mogelijkheid gebruik maakt en de opdrachtgever hieraan niet voldoet, schort dit
automatisch de leveringsverplichting(en) van Draagtassenstunter op.
4. Draagtassenstunter mag, indien het maken van kosten voor de uitvoering van een opdracht
noodzakelijk is, vooruitbetaling van deze kosten vragen.
5. Draagtassenstunter mag, gedurende een opdracht, tussentijds declareren.

ARTIKEL 17. INCASSOKOSTEN.
1. Alle voor de incasso van enig door de opdrachtgever aan Draagtassenstunter
verschuldigd bedrag te maken kosten, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van
de opdrachtgever.

ARTIKEL 18. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
1. Alle door Draagtassenstunter geleverde zaken blijven eigendom van Draagtassenstunter
totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit met Draagtassenstunter gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat
dat hij zulks niet zal doen, is Draagtassenstunter gerechtigd afgeleverde zaken, waarop
het eigendomsvoorbehoud rust bij opdrachtgever, of bij derden, die bedoelde zaken voor
opdrachtgever onder zich houden, weg te halen.

ARTIKEL 19. OVERMACHT.
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Draagtassenstunter zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien
en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Draagtassenstunter; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen an de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten: niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Draagtassenstunter afhankelijke is en algemene vervoersproblemen.
2. Draagtassenstunter heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Draagtassenstunter zijn
verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Draagtassenstunter
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen
door Draagtassenstunterniet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
4. Indien Draagtassenstunter bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is
hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de
opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. het leverbare deel geen zelfstandige
waarde heeft.

ARTIKEL 20. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER.
1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de Kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Draagtassenstunter gevestigd is.
Aanmelden voor nieuwsbrief
Volg ons
Draagtassenstunter.nl
Nobelstraat 35
3846 CE Harderwijk
Nederland

+31 (0)341 455 075
info@draagtassenstunter.nl